ความรู้เบื้องต้นการต่อเติมบ้าน

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนต่อเติมบ้าน 

1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
2. สัญญา 

1. กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง หรือ พรบ.ควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กำหนดให้การก่อสร้าง/ต่อเติมต้องมีระยะห่างระหว่างอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและป้องกันการรบกวนบุคคลในพื้นที่ข้างเคียง สรุปพรบ.ง่ายๆ ดังนี้
ก. ระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้าง / ต่อเติม
อาคารชั้นเดียว จนถึงอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร เช่น ต่อเติมพื้นที่หลังบ้าน เป็นห้องครัว ห้องซักล้าง ระเบียงชั้น 2

ระยะห่างผนัง
ถ้ามีช่องเปิด (ช่องเปิด หมายถึง หน้าต่าง ช่องลม ช่องที่สามารถส่องผ่านได้ ไม่เว้นแม้กระทั่ง ช่องแสง บล็อกแก้ว) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

ถ้าเป็นผนังทึบ (ไม่มีผนังช่องเปิด) ต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 50 เซ็นติเมตร

ข้อยกเว้น*
หากต้องการสร้างชิดขอบแนวกำแพง ต้องมีการยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ข้างเคียง เป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร

 

ระยะห่างชายคา / กันสาด (พื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่อาศัยด้านบน)
ระยะห่างเท่ากันกับผนังทึบ ชายคาต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า50 เซ็นติเมตร 

 ระยะห่างระเบียง (ชั้นบน) (พื้นที่ที่คนสามารถขึ้นไปใช้งานหลักได้)
เช่นเดียวกับผนังช่องเปิด ระเบียงต้องห่างจากแนวเขต ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

2. สัญญา / งวดเงิน / งวดงาน ว่าจ้างผู้รับจ้าง

สัญญาว่าจ้าง ต่อเติม/ก่อสร้างที่ดี
ขอกล่าวในฐานะเจ้าของบ้าน (ผู้ว่าจ้าง) นะครับ ควรร่างสัญญาด้วยตัวเอง หรือสัญญาที่ร่างโดยสถาปนิก (ที่อยู่ฝ่ายผู้ว่าจ้าง) จะทำให้เราไม่เสียเปรียบผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา)
สัญญาควรแนบพร้อมด้วย เอกสารแนบ "งวดงาน-งวดเงิน" โดยงวดงานควรให้ผู้รู้ อย่างสถาปนิกหรือวิศวกรช่วยดูให้นะครับ เพราะมีความรู้ทางเทคนิคการก่อสร้าง โดยเรียงลำดับตั้งแต่ งวดงานที่ 1 ไปจนถึงงวดงานสุดท้าย ซึ่งงวดงานสุดท้าย ควรเป็นงานเล็กๆ เช่น ทำความสะอาด เก็บรายละเอียด หรือกำจัดเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง

Visitors: 1,212,444